Žonglování pro masy s Craigem Quatem

Žonglování pro masy s Craigem Quatem

 

Reportáž Adama Jarchovského.

English version below.

V týdnu od 19. 2. do 25. 2. 2017 měl pražský Cirqueon - Centrum pro nový cirkus tu čest hostit amerického žongléra Craiga Quata. Jeho pojetí žonglování se v mnoha ohledech liší od jiných žonglérů po celém světě. Žongléři zpravidla usilují o ovládnutí co nejvíce objektů ve vzduchu či natrénování množství trikových variací. Craig neusiluje ani o triky ani nechce žonglovat s co nejvíce míčky. On sní o tom, aby si „zažonglovalo“ co nejvíce lidí. Jeho projekt, který započal zhruba před šesti lety, nese název „Juggling for the masses“ tedy Žonglování pro masy. Již z názvu je patrné, že si za cíl neklade výuku žonglování jen v cirkusových centrech či školách. Chce jít mnohem dále, chce aby žongloval úplně každý!

Craig si je vědom, že žonglování může být pro leckoho náročnou výzvou. Mnoho lidí po prvotní frustraci z neúspěchu od záměru či spontánní myšlenky na žonglování upustí. To je viděno optikou Craiga Quata obrovská chyba, což vám potvrdí i on sám bez náznaku ironie či nadsázky. Žonglování je podle něj příležitost pro seberozvoj, sebeaktualizaci, zkrátka cesta k tomu být lepší snad ve všech ohledech. Věřte nevěřte, Craig vás svým entusiazmem, zápalem a vírou ve svou věc přesvědčí.

Zkraje své pražské mise vedl workshop pro cirkusové pedagogy z projektu Social Circus without Borders, na který se sjeli účastníci ze zemí Visegrádské čtyřky. Zde to měl s přesvědčováním o blahodárných účincích žonglování poněkud snazší, protože většina z nich aspoň okrajově práci Craiga Quata znala.  Workshop měl všem účastníků nejen představit praktické principy práce s jeho speciálními pomůckami, ale také obsahoval množství teorie. Craig představoval žonglování v kontextu studií z oborů neurologie, matematiky, psychologie, speciální pedagogiky, sociální práce přes filozofii až po teologii. S trochou nadsázky člověk po chvilce dospěl k absolutnímu přesvědčení, že žonglování svět nejen zachrání ale doslova spasí!

Teorie byla střídavě prokládána i praktickými cvičeními. Například takovými, která korespondovala s Craigovou definici žonglování: „Žonglování je uspořádaná sekvence orbitálních událostí“. V jednom z nich účastníci ve skupinkách či sami intenzivně hledali různé orbitální události (Kyvadlo ze šály, pohyb válce, odraz gumového míče, atd.) a následně je vkládali do sekvencí a pokoušeli se je uspořádat. Výsledkem pak bylo množství naprosto originálních žonglérských „mikro vystoupení“ čnebo triků. I když si Craig vše natáčel na svůj telefon, nebyla inspirace jeho jediný záměr. Spíše se mu povedlo všem otevřít oči a dát pochopit, že na žonglování se dá hledět i z docela jiné perspektivy a jeho principy jsou všude. Jako trefný příklad žonglování podléhající jeho definici uváděl vesmír samotný – spousta míčků v uspořádaném pohybu.

Při práci s QUAT PROPS nelze nahlížet na žonglování apriorně výkonnostními měřítky, jde mnohem více o proces samotný než o výsledek. Vlajkovou lodí QUAT PROPS je pomůcka Juggle Board, jedná se o pětici samostatných rovnoběžných drah, po kterých se posílají míčky. Práce s Juggle Boardem nabízí množství pohybových vzorců pro jednoho i pro dva žongléry. Přičemž Craigova propracovaná metodologie obsahuje postup od elementárních pohybů po komplikované, které zavaří mozek i zkušeným žonglérům. Zejména pak při práci ve dvojicích se Juggle Board stává komunikační platformou. Jeden ve funkci facilitátora postupně vede svůj protějšek a reaguje v reálném čase na jeho tempo a potřeby tak, aby celý proces byl plynulý a udržoval protějšek v pozornosti. Schopnosti facilitátora jsou pak zásadní proměnou pro co nejefektivnější využití potenciálu Juggle Boardu. Právě těmto schopnostem učil Craig Quat účastníky celý víkend v prostorách Cirqueonu.

Důležitou součástí workshopu byla pondělní návštěva Jedličkova ústavu a škol. Pro Cirqueon a „Jedli“ to nebyla první spolupráce, již v minulosti tam proběhly cirkusové workshopy s mezinárodní účastí. Tentokrát jsme do tělocvičny na pražském Vyšehradě přivezli Juggle Boardy a měli jsme naše čerstvě nabyté facilitační schopnosti vyzkoušet. Jedličkův ústav jsme si pro praktickou část workshopu nevybrali náhodou. Princip Juggle Boardu umožňuje aktivní účast i lidem s těžkým tělesným postižením a může dobře doplňovat tradiční fyzioterapeutické cvičení.  Tuto hypotézu potvrdily i samotné workshopy pro místní děti z Jedličkova ústavu.

Neleze zde obecně napsat, jak Juggle Boardy fungovaly, neboť každý ze studentů měl konkrétní potřeby a limity. Lze však konstatovat, že každý student dokázal ovládat Juggle Board, často k údivu jejich doprovodu či odborného personálu. Dokonce i jeden studenů, který posílal míčky jen tyčkou v ústech dokázal zvládnout i složité žonglérské vzorce. I když o to šlo asi nejméně. Největším benefitem byl již zmíněný proces a sdílená pohybová aktivita, společná radost z překonávání výzev. Tvoření neverbální komunikace, navázání vztahu a systematickém zvyšování sebevědomí pro odvahu zkoušet i obtížené výzvy. To vše na poli pohybových aktivit, což pro děti s tělesným postižením často nevšední prostředí, ve kterém se často necítí zcela komfortně či bezpečně. Žonglování prostřednictvím pomůcek Quat Props se ukázalo jako výborná nízkoprahová pohybová aktivita, která dokáže vytvořit bezpečné prostředí bez velkého rizika neúspěchu. Tím zprostředkovat pozitivní zkušenost s pohybem a zvyšovat motorickou kompetenci.

QUAT PROPS jsou neobyčejným počinem, mají velký potenciál nejen v cirkusových školách jako didaktická pomůcka při výuce žonglování. Dokáží se s úspěchem uplatnit ve fyzioterapii, speciální pedagogice a sociální práci. Zkrátka jsou nástrojem s mnohostranným využitím.

To dokazoval Craig během celého týdne v České republice, ať už v Cirqueonu před zahraničními lektory cirkusu, v Cirkusu LeGrando v Brně pro členy Cirkonetu, v Jedličkově ústavu, ve Fakultní nemocnici Motol při prezentaci po tamní fyzioterapeuty nebo pro studenty se zrakovým postižením projektu Cirkus Naslepo. Jisté je, že zde Craiq Quat zanechal výraznou stopu. My v Cirqueonu se těšíme na práci s Quat Props a na další jeho návštěvu. Určitě v Cirqueonu nebyl naposledy.

Workshop Craiga Quata byl podpořen grantem Visegrad Fund. Projekt Cirkus Naslepo je podpořen Nadačním fondem Českého rozhlasu – Světluška. Děkujeme.

 

EN

 

JUGGLING FOR THE MASSES WITT CRAIG QUAT

A report by Adam Jarchovský

In the week of February 19-25, 2017, Prague's Cirqueon had the honor of hosting American juggler Craig Quat whose take on juggling differs in many ways from the approach of all other jugglers around the world. Jugglers usually strive for the ability to control as many objects in the air as possible or to learn as many new tricks as they can. Craig isn't trying to learn tricks or juggle as many balls as possible. His dream is to let as many people as possible enjoy juggling. His project which he started about six years ago is entitled Juggling for the Masses suggesting his goal isn't to teach juggling only at circus schools or circus centers. He wants to take it much further: he wants everybody to juggle!

Craig is aware that juggling can be a challenge. The frustration from the initial lack of success discourages many people from their resolution or spontaneous decision to learn to juggle. Seen through the Craig Quat optics, this is a great mistake – as he is ready to confirm without any irony. According to him, juggling is an opportunity for personal development, self-reinvention and a way to improve oneself in just about every way possible. Whether you believe it or not, Craig's enthusiasm, passion and faith will win you over.

Craig started his Prague mission with a workshop for circus teachers from the Social Circus without Borders project which was attended by participants from the Visegrad-Four countries. This audience wasn't difficult to convince about the beneficial effects of juggling as most of the participants were at least somewhat aware of Craig's work. The workshop not only presented some of the practical ways of working with Craig's juggling props but also contained a lot of theory. Craig put juggling in the context of neurology, mathematics, psychology, special needs education, social work and other fields ranging from philosophy to theology. After a while of listening to Craig talk, the listeners could almost believe that juggling was nothing less than the world's salvation!

Theory was interspersed with practical exercises including those which corresponded with Craig's definition of juggling: “Juggling is an orderly sequence of orbital events.”  In one of the exercises, the participants were searching in groups or individually for various orbital events (an aerial-silk pendulum, the motion of a cylinder, the bouncing of a rubber ball, etc), putting them into sequences and trying to make them orderly. The result was a number of very original juggling micro performances or tricks. Even though Craig filmed them all with his phone, gaining inspiration wasn't his only intention. Instead, he managed to open everybody's eyes and let people understand that juggling could be viewed from a completely different perspective and that the principles of juggling were ubiquitous. As a spot-on example of juggling according to his definition, Craig mentioned the universe itself: it's a lot of balls moving in an orderly way.

When working with QUAT PROPS, juggling cannot be judged by performance standards: the process matters much more than the results. The flagship of QUAT PROPS is the Juggle Board – a set of five independent parallel tracks along which balls can be sent back and forth. The Juggle Board offers a plethora of motion patterns for one or two jugglers. Craig's thorough methodology details a progression from elementary motions to complex patterns guaranteed to blow the minds of experienced jugglers. Especially when working in pairs, the Juggle Board becomes a communication platform. The facilitator guides his partner and immediately reacts to his tempo and needs in order to maintain the fluency of the whole process and to keep his partner's attention. The skills of the facilitator are a key variable in the efficiency of use of the potential of the Juggle Board and these skills were what the participants of the workshop were learning from Craig Quat at Cirqueon the whole weekend.

An important part of the workshop was the Monday visit at the Jedlička Schools and Institute. It wasn't the first time Cirqueon and Jedlička cooperated as circus workshops with international participation had already taken place there before. This time, we brought Juggle Boards to the gym at Prague's Vyšehrad and we tested our freshly gained facilitation skills. We didn't choose the Jedlička institute for our test by chance: the Juggle Board enables active participation of people with severe physical handicaps and can be a great complement to traditional physical therapy exercises which is a hypothesis confirmed by workshops for the children from the Jedlička Institute.

It isn't possible to say how the Juggle Boards worked in general, because every student had their specific needs and limitations. However, we can conclude that every student was able to operate the Juggle Board, often to the surprise of those accompanying them as well as the professional staff. A student who could only send the balls using a stick in his mouth was actually able to master complex juggling patterns, even though that was probably the least of our goals. The greatest benefit was the aforementioned process and a shared physical activity, shared joy from overcoming challenges; creation of non-verbal communication, establishing relationships and systematic building of self-confidence and courage to take up even more difficult challenges. All this took place in the field of movement activities which is often an exotic environment for children with physical disabilities, one in which they may not feel completely comfortable and secure. Juggling using Quat Props turned out to be an excellent low-threshold movement activity which can create a safe environment free of major risks of failure thereby facilitating a positive experience of movement and improvement of motor competence.

QUAT PROPS are an extraordinary feat, they have a huge potential not only as teaching props in circus schools. They can be successfully applied in physical therapy, special needs education and social work. They are instruments for many applications.

Craig kept proving that throughout his week-long stay in the Czech Republic: with the international lecturers at Cirqueon, with members of Cirkonet at LeGrando in Brno, at the Jedlička Institute, with physical therapists of the Motol University Hospital where he gave a presentation, or with the vision-impaired students of the Blind Circus project. It's certain that Craig Quat has made a significant impression. At Cirqueon, we are looking forward to working with Quat Props and to Craig's next visit. We will definitely welcome him at Cirqueon again.

The Craig Quat workshop was supported by a grant from the Visegrad Fund. The Blind Circus project is supported by the Světluška Foundation of the Czech Radio. Thank you!

 

 

Publikováno: 03.08.2017