OPEN CALL: VIKTOR ČERNICKÝ – PRIME FIGURES

Zapojte se do nového projektu pro širokou veřejnost!

Viktor Černický připravuje nový projekt pro veřejnost na pomezí instalace, tance a performance inspirovaný prvočísly, skupinovými portréty a lidským setkáním. Protože se zabývá tématem setkání, přivítá v projektu nejen tanečníky, ale každého bez ohledu na věk nebo taneční zkušenost. Představení předchází 3 denní bezplatný workshop, který vychází z umělcova výzkumu „Tělo jako objekt / Objekt jako tělo“, zaměřeného na práci s lidským tělem, s objektem a s tématem lidského setkání. Projekt bude uvedený na festivalu 4+4 dny v pohybu.

„Téma společenství mě poprvé nadchlo, když jsem se díval na Noční hlídku, jeden z nevýznamnějších Rembrandtových obrazů, jenž vznikl jako dokumentace amsterodamského spolku domobrany. Lidské setkání jako centrální motiv mně pak zcela pohltilo, když jsem se seznámil s filmy švédského režiséra Roye Anderssona: Ty, který žiješ nebo Píseň z druhého patra. Jejich příběhy bez narativu jsou portréty lidské obyčejnosti, oslavou humoru a chválou malichernosti tak silné, že dokážou původní lidskou bezvýznamnost přetavit v něco velkolepého. Podobně jako posádka kapitána Franse Banninga Cocqa, která svou směšnou touhou po zachycení dala Rembrandtovi impulz k vytvoření jednoho z nejdůležitějších artefaktů v historii umění.“ (Viktor Černický)

Přidejte se už červencovém bloku 4. – 7. července v krásných prostorách Invalidovny v Praze!

Přihlaste se na: viktor.cernicky@gmail.com.

Kapacita: 15 účastníků

——————————————————————————————————————————

Join a new project for public members!

Viktor Černický is preparing a new project for the public on the borderlines between dance, installation and performance, inspired with prime numbers, group portraits and human meeting. Because the project focuses on the topic of meeting, we would like to invite not only dancers, but everyone – no matter the age or stage experience. The performance precedes a 3-days free workshop that comes froms Viktor’s Body as Object / Object as Body Research, focused on working with human body, with objects and with the topic of human interaction. The project will eventually be performed at 4+4 Days in Motion Festival in Prague.

„The topic of community first impassioned me when i was looking at Night Watch, one of Rembrandt’s major works which was made as a documentary of a citizen militia of Amsterdam. Later on, human meeting flooded me and became a central motive as i discovered Swedish film director Roy Andersson’s works You, the living or Songs from the second floor. His non-narrative stories serve as portraits of human commonness, they are a celebration of humour and a praise of pettiness so strong that it is capable of changing an original human silliness into something majestic and spectacular. Like the foolish aspiration for being painted, that gave Rembrandt the impuls to capture The Shooting Company of Frans Banning Cocq in one of the most valuable artefacts in our history.“ (Viktor Černický)

Join us already in July 4th – 7th in a beautiful spaces of Invalidovna in Prague!

Register at: viktor.cernicky@gmail.com.

Capacity: 15 places

Publikováno: 24.6.2019