TěloCIRK ‒ pilotní projekt  2020–2022

TěloCIRK ‒ pilotní projekt 2020–2022

TĚLOCIRK
PILOTNÍ PROJEKT 2020–2022
Projekt Cirkusová pedagogika pro učitele tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ a SŠ neboli TěloCIRK realizuje CIRQUEON ve spolupráci se čtyřmi pražskými školami (ZŠ Ohradní,
Gymnázium Postupická, Gymnázium Nad Alejí a Montessori ZŠ Archa), jejich pedagogy
tělesné výchovy a studenty. Projekt si klade za cíl přiblížit učitelům tělesné výchovy principy cirkusové pedagogiky, které si budou moci osvojit ve své praxi a ve spolupráci s profesionálními cirkusovými lektory je zapojit do běžné výuky ve školách.

Projekt vychází ze zkušeností CIRQUEONu s realizací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaných kurzů cirkusové pedagogiky v kombinaci se zkušenostmi s projektem  TěloCIRK  – alternativními hodinami tělesné výchovy, které v CIRQUEONu probíhají pravidelně od roku 2017.

Cirkusové techniky bývají zařazovány do hodin tělesné výchovy v zemích západní a severní Evropy (zejména ve Finsku) a pozorování ukazují, že studenti mají pozitivnější vztah k pohybovým aktivitám, protože je mohou provozovat bez zaměření na výkon, ve spolupráci se spolužáky a proto nesoutěžně. Dalšími přínosy cirkusových aktivit jsou zlepšení komunikace v kolektivu, zvýšení sebevědomí studentů, větší uvědomování si vlastního těla, zlepšení rovnováhy a také menší tendence k rizikovému chování, díky „bezpečnému risku“ zažívanému v cirkusových hodinách.

Výsledky pilotního projektu na českých školách zhodnotí současně probíhající výzkumné šetření. To se bude zabývat dopadem a přínosem projektu pro zapojené studenty i pedagogy. Jeho smyslem je ověřit, zda existuje v českých školách potenciál pro využití disciplín nového cirkusu v rámci formálního vzdělávání tak, jako je tomu v jiných evropských zemích. Výstupem z projektu by měla být veřejně přístupná metodická příručka zabývající se využitím cirkusových technik v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách.

Projekt TěloCIRK odstartoval v březnu 2020, jeho průběh však v loňském roce narušila koronavirová epidemie, proto se většina výukových hodin přesunula na školní rok 2021/22.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).