Ana Jordao A BODY AND OTHER OBJECTS

Projekt A BODY AND OTHER OBJECTS definuje tělo jako hmotu, jako objekt a jako nádobu a snaží se odhalit některé jeho složitosti a možnosti. Cílem díla je vytvořit poetický a myšlenkově podnětný prostor, který oslavuje rozmanitost a nejednoznačnost vlastního já a stírá hranice mezi tělem a objektem, mezi živým a neživým.
Pomocí zavěšení jako mocného symbolu zpředmětnění těla je lidské tělo manipulováno, nově zkoumáno a interaguje s jinými objekty. Dvě lidská těla vstupují do dynamického vztahu a uvažují o tématech, jako je odevzdanost, manipulace a snaha o svobodu v rámci omezení.

V centru uměleckého zkoumání stojí dynamická souhra mezi lidským tělem a neživými objekty, přičemž se stávají rovnocennými protagonisty příběhu. S předměty od vertikálního lana po obyčejnou tyč, od těžkého kamene po křehký rám chce toto dílo rozehrát symfonii komických, surrealistických a fascinujících scénářů.
Dílo vzniká z dialogu mezi věšením vlasů, partnerským soubojem, hand-to-hand, bojovým uměním, manipulací s objekty a kouzly.

koncepce, dramaturgie: Ana Jordão
performance: Ana Jordão, Vincent Kollar
výzkum: Vincent Kollar

work in progress: 15. 12. 2023 / 18:00 / CIRQUEON LAB (Petrohradská 3)

✲ Představení vzniklo v rámci rezidenčního programu CIRQUEONu. Rezidenční program je podporován Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury. Projekt je podpořen prostřednictvím Národního plánu obnovy.
_______________

A BODY AND OTHER OBJECTS redefines the body as matter, as object, as container, and seeks to unravel some of the intricacies and capabilities of this vessel. The piece aims to create a poetic and thought-provoking space that celebrates the diversity and ambiguity of the self, blurring the lines between body and object, between the animate and inanimate.
Using suspension as a powerful symbol of body objectification, the human body is manipulated, explored anew, and interacts with other objects. Two human bodies enter a dynamic relationship, contemplating topics such as agency, surrender, manipulation and the pursuit of freedom within constraints.

At the heart of the artistic exploration lies a dynamic interplay between the human body and inanimate objects, both becoming equal protagonists in the story. With objects ranging from a vertical rope to a simple stick, from a heavy stone to a delicate frame, this piece wishes to orchestrate a delightful symphony of comical, surreal and mesmerising scenarios.
The repertoire emerges from the dialogue between hair-hanging, partnering, hand-to-hand, martial arts, object work and new magic.

concept, dramaturgy: Ana Jordão
performance: Ana Jordão, Vincent Kollar
rigging research: Vincent Kollar