Cirkusová pedagogika pro učitele tělesné výchovy

Cirkusová pedagogika pro učitele tělesné výchovy

Projekt Cirkusová pedagogika pro učitele tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ a SŠ realizuje CIRQUEON od března 2020 ve spolupráci se čtyřmi pražskými školami, jejich pedagogy tělesné výchovy, žáky a studenty. Projekt si klade za cíl přiblížit učitelům tělesné výchovy principy cirkusové pedagogiky, které si učitelé budou mít příležitost osvojit ve své praxi a ve spolupráci s profesionálními cirkusovými lektory je zapojit do běžné výuky ve školách.

Projekt vychází ze zkušeností CIRQUEONu s realizací MŠMT akreditovaných kurzů cirkusové pedagogiky v kombinaci se zkušenostmi s projektem TěloCIRK – alternativními hodinami tělesné výchovy, které v CIRQUEONu probíhají pravidelně od roku 2017.

Cirkusové techniky bývají zařazovány do hodin tělesné výchovy v zemích západní a severní Evropy (zejména ve Finsku) a pozorování ukazují, že žáci mají pozitivnější vztah k pohybovým aktivitám, protože je mohou provozovat bez zaměření na výkon, ve spolupráci se spolužáky a proto nesoutěžně. Dalšími přínosy cirkusových aktivit jsou zlepšení komunikace v kolektivu, zvýšení sebevědomí studentů, větší uvědomování si vlastního těla, zlepšení rovnováhy a také menší tendence k rizikovému chování, díky „bezpečnému risku“ zažívanému v cirkusových hodinách.

Nedílnou součástí tohoto v ČR pilotního projektu je výzkum zabývající se dopadem a přínosem projektu pro zapojené žáky/studenty i pedagogy. Jeho smyslem je ověřit, zda existuje v českých školách potenciál pro využití disciplín nového cirkusu v rámci formálního vzdělávání tak, jako je tomu v jiných evropských zemích. Výstupem z projektu by měla být veřejně přístupná metodická příručka zabývající se využitím cirkusových technik v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).